algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Persoonlijke uitvaartkist  ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76547892 als onderdeel van DHW Reclame, gevestigd te Wateringen, hierna aan te duiden met “Opdrachtgever”.
 2. Bijzondere dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Onder “Opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
 4. In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, enz. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt bij aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens Opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.
 3. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Opdrachtgever blijft gehouden voornoemde gegevens te allen tijde te controleren op hun juistheid.

Artikel 3 – Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Opdrachtnemer binden de laatste niet, voor zover deze door Opdrachtnemer niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend na ondertekening van de orderbevestiging door Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever kan bestanden kant-en-klaar aan leveren. Het bestandsformaat waarin het bestand dient te worden aangeleverd is afhankelijk van het afgenomen product of bestelde dienst en dient door Opdrachtgever in dat geval bij Opdrachtnemer te worden opgevraagd.
 3. De Opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de Opdrachtgever de goederen voor een ander doel gebruikt is Opdrachtnemer gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Opdrachtnemer.
 4. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, vouw, ril, enz., alsmede gegevens op de website zijn voor Opdrachtnemer niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
 5. Indien geen overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is Opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd, dan verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van Opdrachtnemer van € 250,- per dag dat Opdrachtgever in verzuim is.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts heeft Opdrachtnemer het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 6 – Kwantiteit

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

Artikel 7 – Productiemiddelen

Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij deze door Opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verplicht deze te bewaren.

Artikel 8 – Levering c.q. opleveringstermijnen

 1. Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijnen. Genoemde termijnen gelden als indicatie, rekenende vanaf de dag dat de betaling van de factuur van de bestelling door Opdrachtnemer is ontvangen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Opdrachtnemer zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
 2. Overschrijding van levertijden en overige termijnen brengt opdrachtnemer niet van rechtswege in verzuim.

Artikel 9 – Wijze van uitvoeren en afwerking

 1. Ingeval de overeenkomst ziet op het beplakken van een voertuig, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat het voertuig is schoongewassen en ontdaan van vet- en vuilresten (hieronder wordt ook verstaan boomhars, ijzer aanslag of vliegroest, verfspatten, etc, etc). Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele extra schoonmaakkosten aan Opdrachtgever door te belasten. Straatvuil dat ontstaat door het over de weg naar Opdrachtnemer brengen van het voertuig wordt wel kosteloos door Opdrachtnemer verwijderd. Dit gaat echter niet verder dan het reinigen van de te beplakken delen.
 2. Voertuigen met (oude) lak schade of schadeherstel worden voor eigen risico van Opdrachtgever en zonder garantie beplakt.
 3. Bij aanlevering van een voertuig bij Opdrachtnemer zullen partijen een schaderapport opstellen welke door beide partijen ondertekend dient te worden voor aanvang van de opdracht. Bepalingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel zullen op het schaderapport vermeld worden. Uitzondering hierop is schade door gebrekkig schadeherstel welke pas kenbaar wordt bij het verwijderen van de folie.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat in geval van het aanbrengen van een windowfilm de ruiten van het voertuig onbeschadigd zijn. Verder zal Opdrachtgever alles nalaten wat thermische breuken kan veroorzaken. Het aanbrengen van folie op de voorste draairuiten /voorruit die niet conform de wettelijke voorschriften is, geschiedt geheel voor risico van Opdrachtgever en wordt nadrukkelijk afgeraden door Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer zal indien nodig de op het voertuig door de fabrikant geplakte typeaanduidingen verwijderen alvorens de belettering / carwrap aan te brengen. Desgewenst kan Opdrachtnemer nieuwe typeaanduidingen aanbrengen, waarvan de kosten op basis van nacalculatie zullen worden doorbelast aangezien deze kosten per fabrikant verschillen.
 6. Geringe (ongeveer 10%) afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
 7. Teksten en/of instructies van Opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.
 8. Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

Artikel 10 – Annuleren

 1. Indien Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Opdrachtnemer gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever is voorts verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Wijziging van de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens Opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Door Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Wijzigingen door Opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 12 – Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om de opdracht door een derde partij, op een door Opdrachtnemer gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

Artikel 13 – Meerwerk

 1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk is datgene dat niet is afgesproken, zoals eventueel ontwerp en opmaak of bijvoorbeeld het niet kant-en-klaar aanleveren van bestanden zoals vector-bestanden. Het omzetten van andere bestanden dan pdf- en/of vector-bestanden valt onder meerwerk.
 2. Door Opdrachtnemer te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 – Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Opdrachtnemer aangegeven. Wenst de Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Reclame

 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen, of bij een korte opdracht zoals advertenties e.d. binnen 24 uur, na de dag van de levering c.q. oplevering Opdrachtnemer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt Opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
 4. Indien de reclame naar het oordeel van Opdrachtnemer juist is, zal Opdrachtnemer hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  • overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  • daden of nalatigheden van Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  • fouten en/of gebreken in een ontwerp die door Opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd;
  • het niet halen van de indicatieve leveringstermijn. Zie ook artikel 8.1.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door zijn verzekering tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele lakschade na het verwijderen van de folie;
 • niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade, indirecte schade of gevolgschade daaronder maar niet uitsluitend begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich tegen deze schade te verzekeren;
 • Voor het geval Opdrachtnemer zorgdraagt voor het rijdend transport van het voertuig, valt het voertuig onder de dekking van de garageverzekering van opdrachtnemer, welke verzekering ene secundaire dekking heeft. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat het voertuig is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid;
 1. Indien en voor zover de verzekeraar van Opdrachtnemer om enige reden niet tot uitkering overgaat, is aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van
  € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro)
 2. De voorgaande bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande de beperking van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer worden mede gemaakt ten behoeve van de directie en personeelsleden van Opdrachtnemer, alsmede ten behoeve van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Deze personeelsleden en derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze algemene voorwaarden doen tegenover Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en meer natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Opdrachtnemer of Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Opdrachtnemer, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Opdrachtnemer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Opdrachtnemer overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat Opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 2. Opdrachtnemer is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij Opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Opdrachtnemer geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd.
 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Op alle door Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven eigendom van Opdrachtnemer, zijn onvervreemdbaar en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 2. De Opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan Opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar Opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is.

Artikel 20 – Wanprestatie en ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), zal hij door de enkele tekortkoming reeds in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Opdrachtnemer in dat geval het recht hebben zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel nakoming met of zonder schadevergoeding te vorderen, zulks te zijner keuze. Opdrachtnemer zal redelijke maatregelen nemen, zulks in verhouding tot de aard en omvang van de tekortkoming.
 2. Partijen hebben daarnaast het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, te ontbinden indien:
  • de andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen;
  • de andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;
  • de andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
  • de andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
 3. Opdrachtnemer is indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door Opdrachtgever op grond van door Opdrachtnemer reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 21 – Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Opdrachtnemer kan vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen.
 3. Indien Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichting(en) op te schorten.
  • Indien de factuur niet tijdig (volledig) is betaald als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan geldt het volgende:
 • Opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist;
 • Opdrachtgever is vanaf het verstrijken van de betalingstermijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente aan Opdrachtnemer verschuldigd;
 • Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke bij Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij deze reeds worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag;
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling te vorderen bij Opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
 3. De van Opdrachtgever ontvangen (deel)betalingen strekken eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de reeds vervallen wettelijke (handels)rente en tenslotte in mindering van het nog openstaande bedrag en de lopende wettelijke (handels)rente.
 4. Vertragingen door late betaling kan Opdrachtnemer niet worden aangerekend.

Artikel 23 – overige bepalingen

 1. Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaken gedurende een periode van twee jaar na aflevering, tenzij de productomschrijving hiervan afwijkt in kortere dan wel langere levensduur.
 2. Van iedere garantie op door Opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door Opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, matig onderhoud, schade ontstaan door na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen, alsook indien Opdrachtgever besluit om de door Opdrachtnemer geleverde producten niet door Opdrachtnemer maar zelf aan te brengen of door een derden aan te doen brengen.
 3. Opdrachtnemer werkt uitsluitend met zelf ingekochte materialen. Indien in afwijking daarvan op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtgever zelf verstrekt materiaal wordt gebruikt, wordt door Opdrachtnemer geen garantie verstrekt.
 4. Indien Opdrachtnemer in een overeenkomst garantie verleent, wordt in geen geval meer garantie verleend – en slechts onder dezelfde voorwaarden – als door de leverancier van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer wordt verleend.

Artikel 23 – overige bepalingen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet van toepassing blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen dan in onderhandeling treden teneinde de betreffende bepaling te vervangen door een wel rechtsgeldige bepaling die de aard en de strekking van de nietige, vernietigbare, of niet van toepassing zijnde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

Op alle door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk te zijn verricht.

Artikel 25 – Geschillen

In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Den Haag bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.